کمينه
کاسپین پلاستیک آریا

چاپ  

 
کوشا پلاستیک
 
کمينه
ایمن ظرف قزوین

چاپ  

شرایط عضویت در انجمن
کمينه
عضویت و شرایط آن
 
کلیه فعالین در عرصه صنعت پلاستیک وپلیمر با داشتن شرایط زیر می توانند به عضویت انجمن در آیند:
الف- انجمنهای فعال در این صنعت با شرایط زیر:
» داشتن تابعیت ایرانی
» داشتن موضوع فعالیت مرتبط با صنعت پلاستیک وپلیمر
» دارا بودن پروانه از مراجع ذیصلاح قانونی یا اتاق بازرگانی و ثبت در اتاق ایران
» پذیرش و رعایت مفاد اساسنامه
»  پرداخت ورودیه و حق عضویت سالیانه
 
تبصره1- حق عضویت سالیانه برای انجمن ها به شرح زیر می باشد:
- انجمن های کوچک دارای 50 یا کمتر از 50 عضو – با پرداخت تا10 حق عضویت و داشتن تا 10 حق رای در مجامع
- انجمن های متوسط دارای 51 تا 100 عضو – با پرداخت تا 20 حق عضویت و داشتن تا 20 حق رای در مجامع
- انجمنهای بزرگ دارای بیش از 101 عضو – با پرداخت تا 30 حق عضویت و داشتن تا 30 حق رای در مجامع
 
تبصره 2- کلیه انجمن ها حافظ اختیارات خود می باشند و انجمن ظروف یکبار مصرفهمانند یک سازمان پشتیبان و هماهنگ کننده برای انجمن ها و اعضاء در راستای منافع عمومی صنایع پلاستیک وپلیمر کشور می باشد.
 
تبصره 3- جهت بهره مندی از حق رای فوق الذکر هرکدام از انجمن ها میبایست حداقل به تعداد نصف حق رای مجاز، نماینده به مجمع اعزام نمایند. (هر نماینده حداکثر 2 رای)
 
ب- بنگاههای فعال در این صنعت با شرایط زیر:
» تابعیت ایرانی
»  داشتن موضوع فعالیت مرتبط با صنعت پلاستیک وپلیمر
»  دارا بودن پروانه از مراجع ذیصلاح قانونی
»  دارا بودن کارت بازرگانی یا کارت عضویت معتبر اتاق بازرگانی
» دارابودن سابقه کافی و پرسنل کافی با نظر هیئت مدیره
» پذیرش و رعایت مفاد اساسنامه
»  پرداخت ورودیه و حق عضویت سالیانه مطابق تبصره4 ماده9
 
تبصره 4- حق عضویت سالیانه برای بنگاه ها به شرح زیر می باشد:
- بنگاههای کوچک دارای کارکنان کمتر از 50 نفر – با پرداخت تا  5 حق عضویت و داشتن 2 حق رای در مجامع
- بنگاههای متوسط دارای کارکنان بین 51 و 100 نفر – با پرداخت تا  8 حق عضویت و داشتن 3 حق رای در مجامع
- بنگاههای بزرگ دارای کارکنان بیش از 101 نفر – با پرداخت  تا10 حق عضویت و داشتن 4 حق رای در مجامع
- ورودیه برای کلیه بنگاهها یکسان می باشد و همان ورودیه مصوب می باشد.
 
تبصره 5- منظور از فعالیت بنگاههای فعال در صنعت پلاستیک شامل موارد زیر می­‌شود:

ج- اشخاص مرتبط با صنعت پلاستیک با شرایط زیر:
» تابعیت ایرانی
» مرتبط بودن فعالیت اشخاص با صنعت پلاستیک وپلیمر، مثل استادان دانشگاهها در رشته های مرتبط، پژوهشگران در رشته های مرتبط، و از این قبیل با معرفی هیأت مدیره و تصویب هیئت مدیره
» پذیرش و رعایت مفاد اساسنامه
 
تبصره 6- اعضاء بند ج به عنوان اعضاء افتخاری انجمن شناخته می شوند. اعضاء افتخاری می توانند در مجامع حضور پیدا کنند وصاحب نظرباشندولی حق رای نداشته و نمی توانند عضو هیئت مدیره باشند. 
 
تبصره 7- درصورتیکه هر یک از اعضاء بنا به دلایکی که ذیلا احصا می شود شرایط عضویت را از دست بدهند، عضویت ایشان کان لم یکن تلقی می گردد:
- از دست دادن شرایط عضویت مندرج در ماده 9 این اساسنامه
- انحلال یا عدم فعالیت مرتبط با صنعت پلاستیک وپلیمر
- محرومیت اجتماعی و یا اقتصادی بر مبناء احکام مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران
 
تبصره 8- پذیرش مجدد اعضایی که به هر نحوی عضویت خود را از دست داده اند، مشمول شرایط ورود اعضاء جدید خواهد بود.
 
تبصره 9- احراز شرایط عضویت با تصویب هیئت مدیره وقت صورت می پذیرد .
 
عضویت و شرایط آن
 
کلیه فعالین در عرصه صنعت پلاستیک وپلیمر با داشتن شرایط زیر می توانند به عضویت انجمن در آیند:
الف- انجمنهای فعال در این صنعت با شرایط زیر:
» داشتن تابعیت ایرانی
» داشتن موضوع فعالیت مرتبط با صنعت پلاستیک وپلیمر
» دارا بودن پروانه از مراجع ذیصلاح قانونی یا اتاق بازرگانی و ثبت در اتاق ایران
» پذیرش و رعایت مفاد اساسنامه
»  پرداخت ورودیه و حق عضویت سالیانه
 
تبصره1- حق عضویت سالیانه برای انجمن ها به شرح زیر می باشد:
- انجمن های کوچک دارای 50 یا کمتر از 50 عضو – با پرداخت تا10 حق عضویت و داشتن تا 10 حق رای در مجامع
- انجمن های متوسط دارای 51 تا 100 عضو – با پرداخت تا 20 حق عضویت و داشتن تا 20 حق رای در مجامع
- انجمنهای بزرگ دارای بیش از 101 عضو – با پرداخت تا 30 حق عضویت و داشتن تا 30 حق رای در مجامع
 
تبصره 2- کلیه انجمن ها حافظ اختیارات خود می باشند و انجمن ظروف یکبار مصرفهمانند یک سازمان پشتیبان و هماهنگ کننده برای انجمن ها و اعضاء در راستای منافع عمومی صنایع پلاستیک وپلیمر کشور می باشد.
 
تبصره 3- جهت بهره مندی از حق رای فوق الذکر هرکدام از انجمن ها میبایست حداقل به تعداد نصف حق رای مجاز، نماینده به مجمع اعزام نمایند. (هر نماینده حداکثر 2 رای)
 
ب- بنگاههای فعال در این صنعت با شرایط زیر:
» تابعیت ایرانی
»  داشتن موضوع فعالیت مرتبط با صنعت پلاستیک وپلیمر
»  دارا بودن پروانه از مراجع ذیصلاح قانونی
»  دارا بودن کارت بازرگانی یا کارت عضویت معتبر اتاق بازرگانی
» دارابودن سابقه کافی و پرسنل کافی با نظر هیئت مدیره
» پذیرش و رعایت مفاد اساسنامه
»  پرداخت ورودیه و حق عضویت سالیانه مطابق تبصره4 ماده9
 
تبصره 4- حق عضویت سالیانه برای بنگاه ها به شرح زیر می باشد:
- بنگاههای کوچک دارای کارکنان کمتر از 50 نفر – با پرداخت تا  5 حق عضویت و داشتن 2 حق رای در مجامع
- بنگاههای متوسط دارای کارکنان بین 51 و 100 نفر – با پرداخت تا  8 حق عضویت و داشتن 3 حق رای در مجامع
- بنگاههای بزرگ دارای کارکنان بیش از 101 نفر – با پرداخت  تا10 حق عضویت و داشتن 4 حق رای در مجامع
- ورودیه برای کلیه بنگاهها یکسان می باشد و همان ورودیه مصوب می باشد.
 
تبصره 5- منظور از فعالیت بنگاههای فعال در صنعت پلاستیک شامل موارد زیر می­‌شود:

ج- اشخاص مرتبط با صنعت پلاستیک با شرایط زیر:
» تابعیت ایرانی
» مرتبط بودن فعالیت اشخاص با صنعت پلاستیک وپلیمر، مثل استادان دانشگاهها در رشته های مرتبط، پژوهشگران در رشته های مرتبط، و از این قبیل با معرفی هیأت مدیره و تصویب هیئت مدیره
» پذیرش و رعایت مفاد اساسنامه
 
تبصره 6- اعضاء بند ج به عنوان اعضاء افتخاری انجمن شناخته می شوند. اعضاء افتخاری می توانند در مجامع حضور پیدا کنند وصاحب نظرباشندولی حق رای نداشته و نمی توانند عضو هیئت مدیره باشند. 
 
تبصره 7- درصورتیکه هر یک از اعضاء بنا به دلایکی که ذیلا احصا می شود شرایط عضویت را از دست بدهند، عضویت ایشان کان لم یکن تلقی می گردد:
- از دست دادن شرایط عضویت مندرج در ماده 9 این اساسنامه
- انحلال یا عدم فعالیت مرتبط با صنعت پلاستیک وپلیمر
- محرومیت اجتماعی و یا اقتصادی بر مبناء احکام مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران
 
تبصره 8- پذیرش مجدد اعضایی که به هر نحوی عضویت خود را از دست داده اند، مشمول شرایط ورود اعضاء جدید خواهد بود.
 
تبصره 9- احراز شرایط عضویت با تصویب هیئت مدیره وقت صورت می پذیرد .
 

چاپ  

رویا پلاستیک کردستان
 
کمينه
صنایع پلاستیک پگاه یزد

چاپ  

 
کمينه
پارت نگین گلستان

چاپ