کمينه
کاسپین پلاستیک آریا

چاپ  

 
کوشا پلاستیک
 
کمينه
ایمن ظرف قزوین

چاپ  

معرفی اعضا انجمن
کمينه

ردیف

نام شرکت

مدیرعامل

تلفن

نمابر

1

کاسپین پلاستیک آریا

 علیرضا حقگو

026-45333626

026-45333626

2

رویا پلاستیک کردستان

صمدی

22905214

22905218

3

صنایع پلاستیک پگاه یزد

لطیفی

0351-7272525

0351-7272532

4

به ظرف یاران خوزستان

جنابی

0611-3739223

0611-3739298

5

امیرپلاستوفوم پاسارگاد

امیرحسین معظمی

66183230

66183228

6

پوششهای مصنوعی

عطاریان

66946053

66946052

7

پارت نگین گلستان

صدفی

026-45333490

026-45333487

8

فوم آریو

فتوتی

55482329

55374739

9

صدف فوم اصفهان

انوشا

0311-8552785

0311-8552795

10

ایمن ظرف قزوین

امیربیگلویی

0282-22215529

0282-2221552

11

گلبار

وفائی نژاد

55814072

5514073

12

صبا فرایند سپاهان

لایق

0311-5720434

0311-5720433

13

نوین نمای سهند

طوسی

22056160

22056160

14

ایحا گستر شمال

حقی

0132-5873521

5872676-0132

15

کیمیا فوم

جلالیان

22888961

22862006

16

پارس فوم خراسان

پولادین

0511-6650034

0511-6661557

17

تندیس ریحان

صمدی

0232-4773619

0232-4773618

18

کهن پلاستیک

توکلی

56233801-9

56233807

19

نوین رویا پلیمر شهریار

کلهر

65733580

65734580

20

جام پلاستیک

خلج

65252750-1

65252749

21

مازرون فوم

محمدی

011-42434185

011-42432830

22

پویاصنعت پایا مبنا

نجاتی

51086259

33977699

23

بهمن پلاست پاسارگاد

بیرجندی

026-34762096-7

026-32747908

24

توکا فوم

نوری

44271900

44265834

25

کوشا پلاستیک

علی حیدری

021-73067

 (106) 77345002

ردیف

نام شرکت

مدیرعامل

تلفن

نمابر

1

کاسپین پلاستیک آریا

 علیرضا حقگو

026-45333626

026-45333626

2

رویا پلاستیک کردستان

صمدی

22905214

22905218

3

صنایع پلاستیک پگاه یزد

لطیفی

0351-7272525

0351-7272532

4

به ظرف یاران خوزستان

جنابی

0611-3739223

0611-3739298

5

امیرپلاستوفوم پاسارگاد

امیرحسین معظمی

66183230

66183228

6

پوششهای مصنوعی

عطاریان

66946053

66946052

7

پارت نگین گلستان

صدفی

026-45333490

026-45333487

8

فوم آریو

فتوتی

55482329

55374739

9

صدف فوم اصفهان

انوشا

0311-8552785

0311-8552795

10

ایمن ظرف قزوین

امیربیگلویی

0282-22215529

0282-2221552

11

گلبار

وفائی نژاد

55814072

5514073

12

صبا فرایند سپاهان

لایق

0311-5720434

0311-5720433

13

نوین نمای سهند

طوسی

22056160

22056160

14

ایحا گستر شمال

حقی

0132-5873521

5872676-0132

15

کیمیا فوم

جلالیان

22888961

22862006

16

پارس فوم خراسان

پولادین

0511-6650034

0511-6661557

17

تندیس ریحان

صمدی

0232-4773619

0232-4773618

18

کهن پلاستیک

توکلی

56233801-9

56233807

19

نوین رویا پلیمر شهریار

کلهر

65733580

65734580

20

جام پلاستیک

خلج

65252750-1

65252749

21

مازرون فوم

محمدی

011-42434185

011-42432830

22

پویاصنعت پایا مبنا

نجاتی

51086259

33977699

23

بهمن پلاست پاسارگاد

بیرجندی

026-34762096-7

026-32747908

24

توکا فوم

نوری

44271900

44265834

25

کوشا پلاستیک

علی حیدری

021-73067

 (106) 77345002


چاپ  

رویا پلاستیک کردستان
 
کمينه
پارت نگین گلستان

چاپ  

 
کمينه
صنایع پلاستیک پگاه یزد

چاپ